K O N K U R S S „Baltinavas novada Gada cilvēks 2015”

K O N K U R S S „Baltinavas novada Gada cilvēks 2015”

2015.gada 23.jūlija Domes sēdē (protokols Nr.7.7.&) tika apstiprināts nolikums konkursam „Baltinavas novada Gada cilvēks 2015". Nolikums sagatavots ņemot vērā novada iedzīvotāju ieteikumus – ir samazināts nomināciju skaits no 10 uz 8 un izmainīta pretendentu pieteikšanas kārtība.

Šī gada nominācijas:

1. „Gada cilvēks" – par nozīmīgiem sasniegumiem novada labā un tā atpazīstamības veicināšanā (1 nominācija);

2.„Gada cilvēks izglītībā" — par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar izglītojamajiem, par inovācijām izglītības procesā, par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību (1 nominācija);

3. „Gada cilvēks kultūrā" — par radošu, aktīvu darbību kultūras jomā, veicinot Baltinavas novada popularizēšanu (1 nominācija);

4. „Gada cilvēks sportā" — par sasniegumiem sportā un sporta jomas attīstīšanu novadā (1 nominācija);

5 „Gada cilvēks pašvaldības iestāžu vai pašvaldības administrācijas darbā" — par profesionālu un godprātīgu darbu Baltinavas pašvaldības iestādēs vai pašvaldības administrācijā, veicinot pozitīva pašvaldības tēla veidošanu (1 nominācija);

6. „Gada cilvēks uzņēmējdarbībā" — par ieguldījumu novada uzņēmējdarbības attīstībā, vides sakopšanā un videi draudzīgā saimniekošanā. (jebkura uzņēmējdarbības joma – lauksaimniecība, tirdzniecība, pakalpojumi) (1 nominācija);

7. „Gada jaunietis" – (vecumā no 15 līdz 25 gadiem) par sasniegumiem mācībās, sportā un ārpusklases darbā, aktīvu dalību Baltinavas novada pasākumos, brīvprātīgo darbu, kā arī dalību citās ārpus novada aktivitātēs, pārstāvot Baltinavas novadu (1 nominācija);

8. „Mūža ieguldījums" – par ilggadīgu, godprātīgu darbu un ieguldījumu sava novada un tā iedzīvotāju labā (1 nominācija).

Pretendentus nominācijām var pieteikt jebkurš novada iedzīvotājs, iesniedzot pieteikumu novada domē, kurā pretendents tiek nominēts un pamatojums par panākumiem un ieguldījumu novada labā kalendārajā gadā, izņemot nomināciju «Mūža ieguldījums», kas tiek vērtēta ilgākā laika periodā. Pieteikumu var iesniegt papīra formātā un elektroniski (ar parakstītu elektronisko parakstu), anonīmi pieteikumi netiks pieņemti.

Nominācijām iesniegto pretendentu saraksts tiks ievietots novada mājas lapā: www.baltinava.lv.

Pretendentus nominācijām izvērtēs Baltinavas novada deputāti oktobra domes sēdē, uzvarētājs tiks noteikts balsojot. Domes deputātiem ir tiesības kādā no nominācijām nepiešķirt balvu, ja pieteiktie pretendenti neatbilst konkursa nolikuma kritērijiem, vai ir kādi citi vērā ņemami apstākļi.

Nomināciju ieguvēji tiek publiskoti novada mājas lapā www.baltinava.lv un novada informatīvajā izdevumā „Baltinavas Vēstis"

Nomināciju ieguvēju kopbilde tiek nodota galerijas veidošanai Baltinavas novada muzejā.

Nomināciju ieguvēji tiks apbalvoti Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgajā pasākumā.

Personas, kurām apbalvojums jau piešķirts, uz goda nosaukumu atkārtoti var pretendēt ne agrāk kā pēc 3 gadiem. Sīkāku informācija ir pieejama Nolikumā. Neskaidrību gadījumā lūgumsgriezties pie S.Tabores.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2015.gada 1.oktobrim. Pieteikuma veidlapa ir pieejama Baltinavas novada domē un novada mājas lapā: www.baltinava.lv.

Informāciju sagatavoja S.Tabore