Iespēja lauksaimniekiem!

Iespēja lauksaimniekiem!

No 2015.gada 15.septembra līdz 30.septembrim lauksaimnieki LAD var iesniegt pieteikumu programmai «Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai». Atbalstu var saņemt par apdrošināšanas polisēm, par kurām apdrošināšanas prēmija iemaksāta pilnā apmērā.

Atbalstu piešķir 50 procentu apmērā atbilstoši noslēgtajiem līgumiem starp apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas ņēmējiem.

Lai saņemtu atbalstu LAD jāiesniedz:

— iesniegumu;

— apdrošināšanas polises kopiju, kurā norādīti apdrošinātie riski;

— apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu dokumentu kopijas;

— uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu, ja atbalsts ir par aitu vai kazu apdrošināšanu pret ganību risku vai par citiem 2013.gada 17.decembra MK Noteikumu Nr.1524 228.2.apakšpunktā neminētiem riskiem.