Septembra sēde Baltinavas novada domē

2015.gada septembra Baltinavas novada domes sēdē izskatāmie jautājumi:

1. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 «Par Baltinavas novada budžetu 2015.gadam».

2. Par saistošajiem noteikumiem par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Baltinavas novadā.

3. Par noteikumu „Par dienesta autotransporta izmantošanas kārtībuBaltinavasnovada pašvaldībā" apstiprināšanu.

4. Par noteikumu „Skolēnu autobusu izmantošanas kārtība" apstiprināšanu.

5. Par noteikumu "Noteikumi par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un izlietošanu Baltinavas novada pašvaldībā un tās iestādēs" apstiprināšanu.

6. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.

7. Par zemesgabalu atsavināšanu A.Č.

8. Par zemesgabala izsoli.

9. Par skiču konkursa «Baltinavas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana» rezultātiem.

10. Par godalgas izmaksu konkursa «Baltinavas vēsturiskā centra laukuma labiekārtšana» uzvarētājam.

11. Par grozījumiem Baltinavas novada domes amata vienību un amata atlīdzības sarakstā.

12. Par Atzinības raksta piešķiršanu S.Z.

13. Par naudas atgriešanu Baltinavas novada pašvaldības finansētajā Baltinavas vidusskolas izdevumu sadaļā.

14. Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas un Baltinavas vidusskolas direktoru amatalgas noteikšanu