Sociālo un saimniecisko lietu komiteja

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.11.

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novada dome, Sēžu zāle (2.st.), 2015.gada 14.oktobrī.plkst. 11:00

DARBA KĀRTĪBA

  • 1.Par aprūpes mājās pakalpojumu
  • 2.Par M. L. ievietošanu sociālās aprūpes institūcijā
  • 3.Par vietējo ražotāju «Zaļā tirdziņa» organizēšanas iespējām Baltinavas novadā un tirdzniecības vietas iespējām ziemas periodā
  • 4.Par prioritāro ceļu noteikšanai sabiedriskās apspriešanas rezultātu apkopošanu pasākumam «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos»
  • 5.Par nekustamā īpašuma (ēkas), kas ir vidi degradējušas vai apdraud cilvēku drošību, noteikšanu Baltinavas novadā, iesniegšanai būvvaldē
  • 6.Par E. I. piederošā nekustamā īpašuma apsekošanas rezultātiem
  • 7.Par atļaujas izskatīšanu J. L. pirts būvniecībai
  • 8.Par zemes gabalu iznomāšanu z.s. «Riekstiņi»
  • 9.Par rezultātu apkopošanu konkursā «Baltinavas novada Gada cilvēks 2015»
  • 10.Citi jautājumi