Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis skaisti nosvin 40 gadu jubileju

Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis skaisti nosvin 40 gadu jubileju


25.augusta pēcpusdienā Baltinavas kultūras nams tika pieskandināts ar skanīgām dziesmām, skaistām apsveikuma runām, rudenīgi smaržojošiem ziediem un smaidīgiem viesiem. Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis svinēja 40 gadu jubileju.
Ansambļa pirmsākumi meklējami tālajā 1978.gada ziemā, kopā sanākot dziedātājām no Svilpovas un Slobodas ciemiem. Tais laikos ansambļa vadību uzņēmās Lūcija Keiša, vēlāk Antoņina Logina un Maruta Ločmele. Šodien kolektīva vadītāja ir Antoņina Krakope. Kolektīvā dzied Elizabete Kaņepe, Annele Vizule, Anna Mežale, Antonija Toma, Antoņina Krakope, Zinaīda Zelča, Sarmīte Sutugova, Iveta Gabrāne, Helēna Slišāne, Ilze Kozlovska, Aija Keiša, Dace Logina, kā arī ansambļa sievām regulāri ar savu balsi, klātbūtni un padomiem izpalīdz Marija Bukša. Aija Keiša bieži pasākumos dziesmām spēlē pavadījumu uz akordeona. Ar klusuma brīdi tika pieminētas mūzībā aizgājušās dziedātājas.
Ansambļa vadītāja ar dāvanām pateicās arī bijušajām dziedātājām Annai Ļeļevai, Zentai Loginai, Lucijai Loginai, Lucijai Keišai, Marijai Svilpei, Annai Vilkastei, Solvetai Loginai.
40 gadu jubilejas pasākums Baltinavas kultūras namā bija kupli apmeklēts, jo viesu bija pilna zāle. Bija ieradušies arī sveicēji no kaimiņu novadiem. No Balvu novada sveikt jubilāres bija ieradušās Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa sievas ar enerģisko un smaidīgo vadītāju Marutu Ločmeli. Viesi no Viļakas, folkloras kopa “Atzele”, papildus apsveikuma dziesmām dāvināja arī īstu lauku torti ar uzrakstu Baltinavai 40. Tālākie viesi bija ieradušies no Ķekavas. Katlakalna folkloras kopa “Rāmupe” ansambļa vadītājai uzdāvināja ļoti skaistu pašu vītu vainagu,dāvanas un, protams, arī dziesmas.
Arī pašas etnogrāfiskā ansambļa sievas pasākumu izdaiļoja ar dziesmām visa vakara gaitā. Klātesošie bija vienisprātis, ka viņu balsis skanēja jo īpaši skanīgi un muzikāli.
Starp viesiem bija arī Ruta Cibule, Nemateriālā kultūras mantojuma padomes priekšsēdētāja. Savā apsveikuma runā Ruta uzsvēra, cik svarīgi ir nest cauri laiku lokiem savu senču mantojumu, apzināties tā svarīgumu, kopt tradīcijas un vietas savā apkārtnē, kas nes sevī mūsu senču dzīvesveida un tradīciju kodus. Viņa arī pasniedza pateicības rakstus tām ansambļa sievām, kuras dzied 10 gadus vai vairāk. Pateicības rakstus saņēma Elizabete Kaņepe, Annele Vizule, Anna Mežale, Antonija Toma, Antoņina Krakope, Zinaīda Zelča, Helēna Slišāne, Aija Keiša, Marija Bukša. Dace Logina par nesavtīgu darbošanos etnogrāfiskajā ansamblī saņēma Pateicības rakstu no Kultūras nama.
Starp sveicējiem bija arī Baltinavas novada pašdarbības kolektīvi – sieviešu deju kopa “Gaspažas”, amatierteātris “Palādas”, sieviešu vokālais ansamblis, pūtēju orķestra pārstāvis Aigars Bukšs, jauktais koris. Kora vadītāja Aija uzdāvināja vērtīgu dāvanu — pētījumu par etnogrāfisko ansambli, ko viņa pati izstrādāja studiju gados.
Arī Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore domes vārdā pasniedza pateicības rakstus Sarmītei Sutugovai, Ilzei Kozlovskai, Aijai Loginai, Ivetai Gabrānei (kuras gan diemžēl pasākumā nebija). Starp sveicējiem bija arī priesteris Staņislavs Prikulis, lokālās vēstures pētnieks un “akmeņu mednieks” Ivars Logins, Baltinavas dzejniece Veneranda Andžāne, kā arī Pensionāru federācijas pārstāve.
Pasākums izdevās sirsnīgs un ļoti skanīgs, jo daudzām kolektīvu dziedātajām dziesmām pievienojās visa zāle. Tie bija aizkustinoši mirkļi, kad ansambļi sāka dziedāt, sievu balsīm pakāpeniski pievienojās zālē sēdošie un dziesmas vidū zāle skanēja kā daudzbalsīgs koris. Labas dziesmas ir lipīgas, tām ir laba spēja pārlēkt no paaudzes paaudzē, un godam nest senču mantojumu cauri paaudzēm. Kā apsveikuma runā teica kora vadītāja Aija Nagle, dārgākais, kas var tautai piederēt, tā ir tautasdziesma. Un, kamēr starp mums būs darbīgas tautas mutvārdu daiļrades glabātājas un tālāknesējas, tikmēr mūsu tauta ir drošībā.
Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa sievas pasākumā bija tērpušās savos īpaši skaistajos Abrenes tautastērpos. Tik lepnas un staltas viņas bija, un šķiet, ka gaismu izstaroja ne tikai baltie taututērpi, bet viņas pašas arīdzan. Sabiedrībā sauktas par baltajām sievām, salīdzinātas ar baltām sniega kupenām, ziedošām ābelēm, viņas godam nes Baltinavas vārdu ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Šī gada pavasarī Vīnē tika prezentēts etnomuzikoloģes Andas Beitānes apkopots dubultdisks un grāmata “Notes from Latvia” (Balsis no Latvijas), kurā ir ierakstītas arī Baltinavas sievu balsis.Silvija Buklovska

Foto: S.Buklovska

Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis skaisti nosvin 40 gadu jubileju 0Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis skaisti nosvin 40 gadu jubileju 1Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis skaisti nosvin 40 gadu jubileju 2Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis skaisti nosvin 40 gadu jubileju 3Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis skaisti nosvin 40 gadu jubileju 4Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis skaisti nosvin 40 gadu jubileju 5Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis skaisti nosvin 40 gadu jubileju 6Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis skaisti nosvin 40 gadu jubileju 7Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis skaisti nosvin 40 gadu jubileju 8Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis skaisti nosvin 40 gadu jubileju 9