Kustamās mantas izsole

Kustamās mantas izsole

Baltinavas novada dome mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod divas degvielas cisternas — tilpums — 50 m3, inventāra Nr.314 un Nr.315. Izsoles sākumcena – 220,00 EUR (divi simti divdesmit euro un nulle centi). Izsoles solis – 20,00 EUR (divdesmit euro un nulle centi). Katra degvielas cisterna tiek izsolīta atsevišķi, katras cisternas atsavināšanai rīkojot atsevišķu izsoli.

Izsole tiek veikta starp personām, kuras līdz 2015.gada 29.oktobra plkst.15:00 ir rakstveidā pieteikušies par kustamās mantas pircējiem. Pieteikumi iesniedzami personīgi vai nosūtami pa pastu Baltinavas novada domes kancelejā Kārsavas ielā 16, Baltinavā, LV-4594.

Lai piedalītos izsolē, pretendentam Baltinavas novada pašvaldības kasē pirms izsoles jāsamaksā izsoles dalības maksa 10,00 EUR (desmit euro, nulle centi) apmērā. Izsoles dalības maksa atmaksāta netiek.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Baltinavas novada pašvaldības mājaslapā internetā www.baltinava.lvvai domes kancelejā. Informācija pa telefonu 28629916 (Agris), 29191320 (Henrihs).

Baltinavas pašvaldības novērtēšanas un izsoļu komisija

Dokuments: