16.oktobrī Finanšu komitejas sēde Nr.18.

16.oktobrī Finanšu komitejas sēde Nr.18.

Finanšu komitejas sēde Nr.18.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.), 2018.gada 16.oktobrī plkst. 11:00


Darba kārtība:
1. Par 2018.gada budžeta izpildi 9 mēnešos.
2. Par grozījumiem Baltinavas novada saistošajos noteikumos Nr.1.”Par Baltinavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”.
3. Par iestāžu/struktūrvienību iekšējiem budžeta grozījumiem;
4. Par priekšfinansējuma piešķiršanas iespējām projekta realizācijai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā “Atbalstam mobilajā darbā ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai”.
5. Par Baltinavas novada domes iekšējo noteikumu projekta Nr...“Skolēnu autobusu izmantošanas kārtība” izskatīšanu.
6. Par saistošo noteikumu Nr… “Baltinavas novada pašvaldības nolikums” projekta izskatīšanu.
7. Par Baltinavas novada pašvaldības “Amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikums” pārskatīšanu”.
8. Par Baltinavas novada pašvaldības iestāžu/struktūrvienību amatu vienību un amatalgu 2019.gadam izskatīšanu.
9. Par viedokļu sniegšanu attiecībā uz iedzīvotāju vēstuli par ūdens novades sistēmu iespejamo atjaunošanu Baltinavas ciemā.
10. Citi jautājumi.