Domes sēde notiek 30.aprīlī plkst. 11:00

Domes sēde notiek 30.aprīlī plkst. 11:00

Domes sēde
2019.gada 30.aprīlī, plkst. 11:00


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Baltinavas novada domes saistošo noteikumu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Baltinavas novadā” apstiprināšanu.
2. Par Baltinavas novada domes 2010.gada 17.jūnija saistošo noteikumu Nr.14 “Par inženierkomunikāciju aizsardzības noteikumiem Baltinavas novada pašvaldībā” atcelšanu.
3. Par aizņēmuma ņemšanu SAM 5.6.2.pojekta “Uzņēmējdarbības dažādošanas iespējas un ceļu kvalitātes uzlabošana Baltinavas novadā” īstenošanai.
4. Par grozījumu Baltinavas novada domes 2017.gada 20.septembra lēmumā “Par dalību SAM 5.6.2. projektā un finansējuma nodrošināšanu”.
5. Par “Baltinavas novada moto un logo ideju konkursa” rezultātu apstiprināšanu
6. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3846 006 xxxx un uz tās esošajām ēkām Baltinavas novadā
7. Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Ē. L. Svētaunes ezerā 2019.gadā.
8. Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu A. K. Obeļovas ezerā 2019.gadā.
9.Par degvielas limita apstiprināšanu automašīnai DACIA LOGAN un patapinājuma līguma slēgšanu.
10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. L.
11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar V. O.
12. Par zemes nomas līguma laušanu ar R. L.
13. Par zemes nomas līguma laušanu ar SIA „Dīķmalas”