14.maijā Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.5

14.maijā Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.5

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.5
Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2019.gada 14. maijā plkst. 10:00
DARBA KĀRTĪBA
1. Par I.K. iesniegumu ar lūgumu pārdot zemes gabalu.
2. Par I.B. iesniegumu par atteikšanos no zemes gabala nomas.
3. Par iznomājamajām zemēm.
4. Par NVA Balvu filiāles aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas pieņemto lēmumu.
5. Par nekustamā īpašuma Silagaiļi atkārtotu izsoles izsludināšanu.
6. Par saistošajiem noteikumiem „Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība”.
7. Par atkritumu apsaimniekošanu.
8. Par SIA Dīķmalas un SIA Nature line iesniegumu.
9. Informatīvi jautājumi.