Baltinavas vidusskola- lauku vidusskolu grupā 3. vietā valstī

Baltinavas vidusskola- lauku vidusskolu grupā 3. vietā valstī

12. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsīs svinīgā pasākumā apbalvotas skolas, kas pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem 2015. gadā Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā iekļuvušas labāko skaitā. Skolas tiek vērtētas četrās skolu grupās- ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas un specializētās skolas. Lauku vidusskolu grupā kopvērtējumā 3.vieta valstī ir Baltinavas vidusskolai. Vērtējot katru eksāmenu atsevišķi, matemātikas eksāmenā baltinaviešiem ir labākais rezultāts lauku vidusskolu grupā, bet latviešu valodas eksāmenā 1.vietu Baltinavas vidusskola dala ar Rugāju vidusskolu.

Ir prieks un gandarījums par šo rezultātu un skolai pasniegto balvu. Tā nav nejauša veiksme, bet sistemātiska skolas darba rezultāts. Mācību darbs ir abpusējs- skolotāja un skolēna sadarbības process. Tā rezultāts atkarīgs gan no skolēna, gan skolotāja mērķtiecības, ieguldītā darba un atbildības par padarīto. Protams, ļoti būtiska ir pedagoga profesionalitāte un kompetence. Baltinavas vidusskolā gadu no gada ir labi eksāmenu rezultāti, kas ir krietni virs valsts vidējā līmeņa. Protams, nevaram konkurēt ar valsts ģimnāzijām Rīgā un citās lielajās pilsētās. Nav noslēpums, ka elitārās Rīgas ģimnāzijas savāc „stiprākos prātus«no visas Latvijas, faktiski šajās skolās pedagogi strādā ar izlasi- ar talantīgākajiem jauniešiem, kas pēc 9. klases sanāk ne tikai no Rīgas skolām, bet arī no reģioniem, no mazpilsētām, arī no laukiem. Pie mums- lauku vidusskolās mācās vietējie- savas vai tuvāko kaimiņu pašvaldību bērni un jaunieši. Es domāju, skolotājiem noteikti ir lielāks gandarījums par savējo, kurš skolots no 1. klasītes, ar labiem rezultātiem beidzis vidusskolu un veiksmīgi turpina tālākizglītību, īstenojot savus dzīves mērķus. Baltinavas vidusskolas 2015. gada absolventu rezultāti eksāmenos tiešām priecē, un tie apliecina šīs klases jauniešu nopietno attieksmi gan pret mācību darbu, gan vispār pret uzticēto pienākumu. Izlaiduma dienā Beāte Graudumniece un Lāsma Mežale saņēma Ministru prezidentes atzinības rakstus par teicamām un izcilām sekmēm, bet Agita Keiša un Elvis Bartlevičs- skolas atzinības rakstu par labām un teicamām sekmēm. Jāpiebilst, 2015. gada absolvente Agita Keiša bija arī Skolēnu pašpārvaldes prezidente, bet Beāte Graudumniece bija skolas avīzes „Skolas Soma» redaktore. Klases kolektīvs arī uzvarēja „Labākās liecības" konkursā, bet Beāte- individuālajā konkursā par augstāko vidējo atzīmi skolā.

Skolai saņemot Draudzīgā aicinājuma balvu, liels paldies jāsaka 2015. gada absolventu klases audzinātājai Tatjanai Bolgarovai par godprātīgas un pozitīvas attieksmes veidošanu savos audzēkņos, viņa arī skolēnus labi sagatavo angļu valodas eksāmenam. Paldies direktora vietniecei mācību darbā Tatjanai Začestei par mācību darba kvalitātes „latiņas" noturēšanu skolā! Paldies matemātikas skolotājai Anitai Keišai un latviešu valodas un literatūras skolotājai Anitai Ločmelei par profesionālu darbu ikdienā ungatavojot skolēnus centralizētajiem eksāmeniem! Protams, ar šo rezultātu jāapsveic un jāsaka paldies pašiem absolventiem, kā arī katram skolotājam un vecākiem!

Baltinavas vidusskolas eksāmenu rezultāti vēlreiz apliecina, ka izglītības darba kvalitāte nav atkarīga no skolas lieluma vai skolēnu skaita klasē. Šogadskolā bija tikai septiņi 12. klases absolventi-Beāte Graudumniece, Agita Keiša, Airita Ivanova, Guna Gamazina, Lāsma Mežale, Andris Mežals un Elvis Bartkevičs, bet visi pēc vidusskolas iestājās un turpina mācības tajās izglītības iestādēs, kurās bija plānojuši. Viņi ir mūsu skolas, mūsu Baltinavas vizītkarte! Tā turpināt!

Teksts, foto: Imants Slišāns,

Baltinavas vidusskolas direktors

Baltinavas vidusskola- lauku vidusskolu grupā 3. vietā valstī 0Baltinavas vidusskola- lauku vidusskolu grupā 3. vietā valstī 1