Domes sēde 27.februārī plkst.11:00

Domes sēde 27.februārī plkst.11:00

Domes sēde Nr. 3. notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas nov., Sēžu zālē (2.st.), 2020.gada 27.februārī, plkst. 11:00.
Darba kārtība:

1. Par grozījumu Baltinavas novada domes 2019.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.8 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Baltinavas novada pašvaldībā”.
2. Par precizējumiem Baltinavas novada domes 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Baltinavas novadā”.
3. Par grozījumu Baltinavas novada domes Pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikumā.
4. Par Baltinavas novada pašvaldības noteikumu “Par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Baltinavas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
5. Par Baltinavas novada domes biznesa ideju projekta “Mana biznesa ideja Baltinavā” konkursa nolikuma apstiprināšanu.
6. Par grozījumu Baltinavas novada domes 2019.gada 23.maija noteikumos „Baltinavas novada pašvaldības īpašumā esošo un pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu nomas tiesību izsoles noteikumi”.
7. Par Baltinavas novada pašvaldības sniegto pakalpojumu pašizmaksas un tarifu apstiprināšanu.
8. Par Baltinavas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumu kopsavilkuma apstiprināšanu.
9. Par Baltinavas novada pašvaldības piederošā nekustamā īpašuma “Kristīgā speciālā internātskola” atsavināšanu.
10. Par rūpniecisko pašpatēriņa zveju Svētaunes, Motrīnes un Obeļevas ezeros 2020.gadā.
11. Par nekustamā īpašuma “Jakovo” sadalīšanu un atļauju zemes ierīcības projekta izstrādei.
12. Par zemes ierīcības projekta nekustamā īpašuma „Piesauļi” sadalei apstiprināšanu.
13. Par nekustamā īpašuma “Kauliņi” sadalīšanu.
14. Par nekustamā īpašuma “Tīreļi” izsoles noteikumu apstiprināšanu.
15. Par dalību projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.
16. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu projektam “Dzīvo aktīvs Baltinavā”.
17. Par adreses piešķiršanu.
18. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2020.gada 23.janvāra lēmumā.
19. Par Baltinavas vidusskolas ziedojumu izlietojumu tāmes apstiprināšanu.
20. Par Baltinavas novada pašvaldībai piederošo telpu nomu ģimenes ārsta prakses nodrošināšanai.
21. Par Baltinavas novada domes, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas un Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darbinieku darba koplīguma saskaņošanu.
22. Par izmaiņām Baltinavas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā.