Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.13.

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.), 2015.gada 9.decembrī plkst. 11:00

DARBA KĀRTĪBA

  • 1.Par L. G. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā
  • 2.Par projekta iesniegumu iesniegšanas kārtību pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos»
  • 3.Par komunālo pakalpojumu un īres maksas parādnieku izskatīšanu
  • 4.Par saistošo noteikumu Nr. ....«Par Baltinavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanu» projekta izskatīšanu
  • 5.Par patapinājuma līguma slēgšanu vieglai automašīnai ........................
  • 6.Par atkritumu izgāšanu Puncuļevā pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā k.Nr.38844 .........
  • 7.Par aptaujas rezultātiem vietējā tirdziņa rīkošanai Baltinavas novadā, Baltinavā
  • 8.Par zemes gabala atdalīšanu nekustamajam īpašumam ar k. Nr. 3844 ........., 3844 ........., 3844 ..........
  • 9.Par materiālā pabalsta piešķiršanu F.J. sakarā ar 80 gadu jubileju.