Baltinavas novada domes sēde Nr.6.

Baltinavas novada domes sēde Nr.6.

Baltinavas novada domes sēde Nr.6.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novada dome, Kultūras nama telpās, 2020.gada 23.aprīlī, plkst. 11:00


1. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2020.gada 27.februāra lēmumā „Par Baltinavas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumu kopsavilkuma apstiprināšanu”.
2. Par Baltinavas novada pašvaldības noteikumu „Kārtība, kādā organizējami nodarbinātības pasākumi skolēniem 2020.gada vasaras brīvlaikā Baltinavas novadā” apstiprināšanu.
3. Par zemesgabala iznomāšanu fiziskai personai.
4. Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu fiziskai personai Obeļovas ezerā 2020.gadā.
5. Par nekustamā īpašuma “T” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
6. Par dzīvojamo telpu īres maksas parāda piedziņu no fiziskas personas.
7. Par dzīvojamo telpu īres maksas parāda piedziņu no fiziskas personas.
8. Par grozījumiem Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.
9. Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamajiem ārkārtējā situācijā Baltinavas novadā.