Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas sēde
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.), 2020.gada 19.maijā plkst. 14:00


Darba kārtība
1. Par 4 mēnešu budžeta izpildi.
2. Par budžeta gozījumiem iestāžu/struktūrvienību budžetos.
3. Par 2020.gada pasākumu plāna Baltinavas Kultūras namā aktualizāciju.
4. Pas papildus fianansējuma piešķiršanas iespējām “Centra akas” ūdenssūkņa remontmateriāla iegādei.
5. Par papildus finansējuma piešķiršanas iespējām malkas nojumes celtniecībai Slimnīcas ielā 6 (ģimenes ārsta prakse).
6. Par papildus finansējuma pieškiršanu Sociālajm dienestam.
7. Par papildus finansējuma pieškiršanas iespējām KAC telpu remontam.
8. Par MMS direktores M.Bukšas iesnieguma izskatīšanu.
9. Par grozījumiem Baltinavas novada pašvaldības amatu sarakstā 2020.gadam.
10. Par Baltinavas novada izglītības iestāžu audzēkņu — olimpiāžu un konkursu uzvarētāju apbalvošanu.
11. Par Par Baltinavas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
12. Baltinavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kristīgā speciālā internātskola” Baltinavas novadā, izsoles noteikumi.
13. Par biznesa idejas “Mana biznesa ideja” konkursa rezultātiem.