Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.5.

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.), 2016.gada 13.aprīlī, plkst. 11:00

DARBA KĀRTĪBA

 • 1.Par SIA «ZAAO» piedāvājuma izskatīšanu par jauna pakalpojuma izmantošanu
 • 2.Par konkursa «Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016» Nolikuma projekta izskatīšanu
 • 3.Par īpašumu sakopšanu Baltinavā
 • 4.Par saimniecības ēku k. Nr. 3844 003… iznomāšanu
 • 5.Par zemes vienības "Ābolkalni" k.Nr. 3844 006… 5,56 ha pārdošanu
 • 6.Par materiālā pabalsta piešķiršanu J. K.sakarā ar 80 gadu jubileju
 • 7.Par biedrības «Sukrums» vēstules izskatīšanu un atbildes sagatavošanu
 • 9. Par nekustamā īpašuma «Z» atsavināšanu
 • 10. Par A.K. iesnieguma izskatīšanu
 • 11. Par ēkas Viļakas ielā 17 apkārtnes sakopšanu
 • 12. citi jautājumi