Maija sēde Baltinavas novada domē

Baltinavas novada domes 2016.gada maija sēdē izskatāmo jautājumu saraksts

19.05.2016

Sākums plkst. 15.00


Pārskats par bāriņtiesas darbību 2015. gadā

Par grozījumiem Baltinavas novada pašvaldības budžetā 2016.gadam.

Par Baltinavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma — nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātiem.

Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Svētaunes ezerā 2016.gadā.

Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Obeļovas ezerā 2016.gadā.

Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Motrīnes ezerā 2016.gadā.

Par zemesgabala iznomāšanu fiziskai personai.

Par nekustamā īpašuma „Priedes" sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajām zemes vienībām.

Par nekustamā īpašuma „Mišāni" sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajām zemes vienībām.

Par nekustamā īpašuma «Zaļmuiža» atsavināšanu.

Par nekustamā īpašuma „Akmentiņi" atsavināšanu.

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar «Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība».

Par dalību ESF finansējuma piesaistē veselības veicināšanas jomā.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Baltinavas etnogrāfiskajam ansamblim tautastērpa elementu iegādei

Par ēkas iegādi Viļakas ielā 12, Baltinavā.

Par dalības maksas noteikšanu izglītības un atpūtas nometnē „Pētnieki 2".