Jūnija sēde Baltinavas novada domē

Baltinavas novada domes 2016.gada jūnija sēdē izskatāmo jautājumu saraksts

16.06.2016

Sākums plkst. 15.00

Par Baltinavas novada pašvaldības 2015. gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Par Baltinavas novada Sociālā dienesta 2015. gada pārskatu

Par Baltinavas novada pašvaldības izpilddirektora atbrīvošanu no amata

Par Baltinavas novada pašvaldības izpilddirektora apstiprināšanu

Par izmaiņām Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvā

Par Baltinavas novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas «Volvo 850» izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Par atvaļinājuma piešķiršanu Baltinavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājai.

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē ceļu Čudarīne — Obeļova un Baltinava — Abriņas tehniskās projektēšanas dokumentācijas iztrādāšanai.

Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 004 0039 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemesgabala iznomāšanu

Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 004 0132 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemesgabala iznomāšanu

Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 010 0097 iznomāšanu.

Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai.

Par zemesgabala sadalīšanu.

Par Baltinavas novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrības „Latgalieši" projektam.

Par Baltinavas novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu SIA „Sī & Mī" projektam.

Par Baltinavas novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu Gubas kapu žoga remontam.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu fiziskām personām.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu juridiskai personai.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo zemes nomas maksas parādu dzēšanu.

Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu.

Par personas ievietošanu sociālās aprūpes iestādē.

Par atļauju dīķa rakšanai.