Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.8

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.8.

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novada dome, Sēžu zāle (2.st.), 2016.gada 13.jūlijā plkst. 11:00

DARBA KĀRTĪBA

 • 1.Par Baltinavas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam ieviešanas Uzraudzības ziņojuma izskatīšanu,
 • 2.Par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 3844 010 0097, 3844 010 0192, 3844 003 0691, 3844 003 0330, 3844 003 0693un 3844 003 0698 iznomāšanu,
 • 3.Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3844 004 0039 atsavināšanu,
 • 4.Par atbrīvošanu no maksas par ūdeni H. S. un pārrēķina veikšanu
 • 5.Par atbrīvošanu no maksas par ūdeni V. L. periodā no 01.06.2016.-1.10.2016.
 • 6.Par materiālā pabalsta piešķiršanu A. T. sakarā ar 70.gadu jubileju
 • 7.Par materiālā pabalsta piešķiršanu V. P. sakarā ar 80.gadu jubileju
 • 8.Par patapinājuma līguma slēgšanu par automašīnas izmantošanu Inārai Daukstei un degvielas patēriņa normas noteikšanu
 • 9. Par pieteikuma sniegšanu tiesā par nekustamā īpašuma atzīšanu par bezīpašnieka mantu
 • 10. Par rīcību ar mirušu fizisko personu mantu, kurām ir palikuši nenomaksāti nekustamā īpašuma nodokļa parādi Baltinavas novada pašvaldībai
 • 11. Citi jautājumi