Aptaujas anketa Baltinavas novada iedzīvotājiem

Aptaujas anketa Baltinavas novada iedzīvotājiem

Baltinavas novada dome ir uzsākusi Baltinavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam trīs gadu (2012.-2014.) uzraudzības ziņojuma sagatavošanu, kura mērķis ir analizēt un novērtēt programmā paredzēto aktivitāšu ieviešanas progresu uz izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Attīstības progresu var vērtēt, vienkārši analizējot apkopotos valsts iestāžu, pašvaldības un statistikas datus. Bet svarīgi ir tas, kā dzīves vidi novadā vērtē iedzīvotāji, tāpēc aicinām būt atsaucīgiem un piedalīties aptaujā līdz 30.maijam atbildot uz dažiem anketas jautājumiem.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Baltinavas novada iedzīvotāju viedokli par novada attīstības virzību. Aptauja paredzēta Baltinavas novada iedzīvotājiem, tā ir anonīma un aptaujas rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.

Ar aptaujas rezultātiem būs iespējams iepazīties Baltinavas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam uzraudzības ziņojumā, kas tiks ievietots pašvaldības mājas lapā www.baltinava.lv, sadaļā Plānošanas dokumenti.