Par skolu

Mūzikas un mākslas skola sāk darboties 1994. gada 1. septembrī kā Balvu mūzikas skolas filiāle - direktors Ilmārs Sležis. 1997.gada 1. septembrī Baltinavas Mūzikas skola uzsāk darbu kā patstāvīga pašvaldības dibināta izglītības iestāde. Par tās direktori Baltinavas pagasta padome apstiprina Mariju Bukšu.

2003.gadā skola maina nosaukumu - Baltinavas Mūzikas un mākslas skola, jo uzsāk īstenot programmu Vizuāli plastiskā mākslā.

Skolā var apgūt pamatzināšanas mūzikā un mākslā. Mūzikā tiek īstenotas profesionālās ievirzes izglītības programmas klavierspēlē, vijoļspēlē, akordeona, flautas, klarnete, saksofona, mežraga, trompetes, eifonija spēlē. Vizuāli plastiskās mākslas programmā var apgūt zīmēšanu , gleznošanu, kompozīciju, veidošanu, mākslas valodas pamatus, darbu ar dažādiem materiāliem.

Pašreiz skolā mācās 93 audzēkņi.

46 audzēkņi apgūst mūzikas instrumentu spēli.

Skolotājas Romualda Dāvida, Jeļena Kuzmina, Aija Nagle māca klavierspēli, Ilona Bukša - vijoļspēli, Marija Bukša - akordeona spēli, Aigars Bukšs un Arnis Prancāns- pūšamo instrumentu spēli. Aija Nagle un Marija Bukša pasniedz mūzikas teoriju.

Mākslas programmu apgūst 47 audzēkņi. Ar audzēkņiem radoši strādā Iveta Gabrāne, Lilita Kūkoja, Indra Keiša un Sandra Bukša. Bērni savu fantāziju izsaka dažādos materiālos un mākslas tehnikās - darina gobelēnus, apglezno stikla traukus, veido skulptūras, ciļņus, medaļas, izgatavo izstrādājumus no ādas un citiem materiāliem. Audzēkņi strādā guašas, akvareļa un pasteļa tehnikās.

2014. gadā skola ir akreditēta uz 6 gadiem 10 profesionālās ievirzes izglītības programmās.

Skolā darbojas pūtēju orķestris, vijolnieku ansamblis, akordeonistu ansamblis, klavieru dueti un kapella.

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola ir pagasta un apkārtējās kultūrvides veidotāja. Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi regulāri piedalās konkursos, skatēs, izstādēs, festivālos rajonā, reģionā, valstī, ārzemēs. Ir gūtas godalgas un atzinības.

Skolai ir savas tradīcijas.

— Mācību gadu uzsāk ar pedagogu koncertu, jauno audzēkņu svinīgu uzņemšanu kolektīvā,

— Decembrī - Ziemassvētku ieskaņas koncerti pagastā, veco ļaužu pansionātā u.c.,

— Jauno gadu uzsāk ar tematisku karnevālu, martā ir senās mūzikas nedēļa,

— Lieldienās - vecāku kopsapulce, audzēkņu koncerts,

— Tiek organizēti braucieni kopā ar vecākiem uz izrādēm un koncertiem LNO, Gorā, kā arī izstāžu un muzeju apmeklējums.

Daudzi skolas absolventi turpina mācīties mūziku un mākslu vidusskolās, kā arī tālāk augstākajās mācību iestādēs.

Jaunākās galerijas

Mūzikas un mākslas skola sveic visus svētkos!

3 dienas atpakaļ
Baltinavas Mūzikas un mākslas skola sveic visus Latvijas Republikas dzimšanas dienā!
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

15.novembrī Mūzikas un mākslas skola aicina uz koncertu

3 dienas atpakaļ
15.novembrī plkst.17:00 Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā notiks Latvijas Repubikas 101.gadadienai veltīts koncerts. Laipni aicināti !
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Varakļāniem

14 dienas atpakaļ
8. oktobrī Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas skolotāji un tehniskie darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā pie kolēģiem uz Varakļānu Mūzikas un mākslas skolu.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.