Projekts Dzīvo vesels Baltinavā9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”
9.2.4.2. pasākums “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”
Dzīvo aktīvs Baltinavā!
Projekta numurs: 9.2.4.2./16/I/045

Projekta mērķis:
• Veicināt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, mazināt saslimšanu Baltinavas iedzīvotāju vidū.
• Veicināt izpratni par veselīga uztura nozīmīgumu un kaitīgo faktoru ietekmi uz cilvēka veselību.
Saskaņā ar SPKC datiem Latvijā ir visaugstākais mirstības līmenis no sirds un asinsvadu slimībām, un Latgales reģions sasniedz visaugstāko rādītāju.
Lai uzlabotu iedzīvotāju veselības stāvokli, kas vienlaicīgi palielinās cilvēka mūža garumu un samazinās mirstības rādītājus ir jāveic dažādi preventīvi pasākumi. Tie iekļauj sevī - mainīt cilvēka uztura paradumus (zems ikdienas dārzeņu patēriņš, zems pilngraudu un kliju maizes patēriņš), veicināt iedzīvotāju fizisko aktivitāti, samazināt atkarību izraisošo vielu lietošanu, tai skaitā no smēķēšanas, alkohola lietošanas, jaundzimušo zīdīšanas veicināšanas pasākumu izstrāde, veicināt iedzīvotāju izpratni par agrīnas diagnostikas un preventīvu pasākumu nozīmi veselības saglabāšanā, kas ļauj samazināt bīstamāko saslimšanu nodarīto kaitējumu, mazināt mirstību, mazināt iedzīvotāju saslimstību ar neinfekcijas slimībām. Liela nozīme ir skolēnu, vecāku un pārējās sabiedrības izglītošanai sabalansēta uztura jautājumos, veicinot veselīga uztura izvēli skolēnu vidū un nodrošinot ikdienā ieteicamu pārtikas produktu pieejamību. Tā kā bērni lielāko daļu sava laika pavada skolā, apgūstot turpmākajā dzīvē nepieciešamās zināšanas un prasmes, un tieši skola ir vispiemērotākā vide, kur veiksmīgi īstenot veselības veicināšanas pasākumus un veidot skolēnu izpratni par veselību kā vērtību. Pēc Eurobarometer datiem Latvijā ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm vispār nenodarbojas 44% iedzīvotāju. It sevišķi pēdējos gados tas vērojams starp bērniem, kad galvenā nodarbošanās ir ilgstoša sēdēšana pie datora.
Lai veiksmīgi risinātu iepriekš uzskaitītās problēmas ir svarīgi veicināt izpratni visu iedzīvotāju grupās, sākot jau no mazotnes un ne tikai identificēt problēmas, bet arī radīt interesi par pareizu uzturu un fiziskajām aktivitātēm, izskaust interesi par atkarībām. Atkarību ietekme atstāj negatīvu ietekmi ne tikai uz veselību, bet arī uz iespēju atrast darbu, kas ir ļoti vērojama starp ilgstošajiem bezdarbniekiem, trūcīgajām personām. Tikpat svarīgas psihologa konsultācijas bērniem ar invaliditāti un bērniem, kuriem ir problēmas skolā ar vienaudžiem, skolotājiem un apkārtējiem.
Projekta ietvaros sasniedzamā rezultāta - mērķa grupa atbildīs MK noteikumu 8.punktā noteiktajam rādītājam - 235 Baltinavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem. Atbilstību rādītājam - iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, Baltinavas novada pašvaldība iekļaujas šajā rādītājā, ta kā uz 01.01.2016.gadu tas bija 6 cilvēki uz kvadrātkilometru (pēc CSP datiem).
Projekta galvenās darbības: novada iedzīvotāju apmācības par veselīgu uzturu; izziņas stunda jaunajām māmiņām; Tematiskā lekcija par veselīgu uzturu pieaugušajiem; fizisko aktivitāšu interešu grupu izveide (nūjotāju un veselības vingrošanas);; bērnu apmācības peldētprasmei “Protu peldēt – esmu aktīvs un vesels!”; Tematiskās lekcijas par fizisko aktivitāšu ietekmi uz veselību; Interaktīvi izglītojošas nodarbības par atkarību izraisošo vielu ietekmi uz veselību, Psihologa semināri, diskusijas, lai mazinātu atkarību riska veidošanos un risinātu atkarību problēmas; Interaktīvi izglītojošas nodarbības par garīgo veselību; Asinsspiediena, cukura līmeņa, holesterīna līmeņa pārbaude katru gadu viens pasākums; Sirds un asinsvadu saslimšanas mazināšanas pasākumi Baltinavas novada iedzīvotājiem.
Projekta realizācijas laikā uzraudzības nodrošināšanai ar Domes lēmumu tiks izveidota Projekta uzraudzības komisija, kura sekos projekta realizācijas gaitai, laika grafika izpildei un projekta finansējuma apgūšanai saskaņā ar aktivitātēm, laika grafiku un mērķgrupu nodrošināšanu plānotajos pasākumos
Projekta realizācijas termiņš 2017.gada janvāris – 2019.gada 31.decembris.
Projekta kopējās izmaksas 15 118,00 euro, ESF finansējums 85%, valsts budžeta finansējums 15%.
Slimību profilakses pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai aktivitātes izmaksas sastāda 1559,00 euro.
Veselības veicināšanas pasākumiem mērķa grupām un vietējai sabiedrībai aktivitātes izmaksas sastāda 13159,00 euro.
Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas nodrošinās Baltinavas novada pašvaldība no saviem budžeta līdzekļiem
Projekta īstenošanas personāla atlīdzības nodrošinās Baltinavas novada pašvaldība no saviem budžeta līdzekļiem
Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas sastāda 100,00 euro.
Neparedzētie izdevumi sastāda 300,00 euro.
Kopēji kompleksi izveidojot, projekta realizācijas laikā, iespēju gan izzinošajām aktivitātēm, gan aktīvās darbošanās aktivitātēm mērķauditorijas grupām, piesaistot atbilstošos speciālistus gan no pašvaldības esošajiem, gan noslēdzot līgumus, ko nodrošinās profesionāla projekta vadības un īstenošanas grupa, tiks sasniegti projekta izvirzītie mērķi un rādītāji, norādītajiem sadaļā 1.6.
Lai izvērtētu sabiedrības veselības paradumu maiņu, realizējot projektu, tiks veikta visa novada iedzīvotāju anketēšana, pēc projekta realizācijas 2018.gadā, ievietojot anketu novada mājas lapā: www.baltinava.lv, anketēšanas rezultāti tiks publicēti novada mājas lapā un informatīvajā izdevumā “Baltinavas Vēstis”.
Projekta realizācijas veiksmīgākai realizācijai un pēcprojekta rezultātu uzturēšanai Baltinavas novada pašvaldība veidos sadarbību ar ģimenes ārsta praksi, organizējot izglītojošos seminārus sirds un asinsvadu saslimšanas mazināšanai, iesaistot Sociālo dienestu, ka atbildīgo par šis aktivitātes uzturēšanu pēcprojekta laikā, radot iespēju novada iedzīvotājiem veikt asinspiediena, cukura un holesterīna līmeņa pārbaudi, veicot profilakses pasākumus sirds un asinsvadu saslimšanas mazināšanai un biedrību nodrošinot nūjotāju un veselības vingrošanas grupas darbošanos, organizējot šo grupu nodarbības.


Pielikumos Projekta darba plānsProjekts Dzīvo vesels Baltinavā 0Projekts Dzīvo vesels Baltinavā 1Projekts Dzīvo vesels Baltinavā 2Projekts Dzīvo vesels Baltinavā 3Projekts Dzīvo vesels Baltinavā 4Projekts Dzīvo vesels Baltinavā 5Projekts Dzīvo vesels Baltinavā 6
Datums: