“Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” Nr. 17-07A00702-000030.


Ir uzsākti darbi grants ceļu pārbūvei realizējot projektu “Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” Nr. 17-07A00702-000030.


Jūlija mēnesī Baltinavas novada pašvaldība ir uzsākusi grants ceļu “Čudarīne-Obeļova” un “Baltinava-Abriņas’ pārbūvi, realizējot ELFLA pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu “Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” Nr. 17-07A00702-000030.
Ceļu pārbūves nepieciešamību radīja tas, ka esošie pašvaldības ceļi ir pamatā izbūvēti padomju laika periodā 1970-1985.gadā. Baltinavas novads ir izteikts lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas novads. Lauksaimniecības nozarē darbojās 68 lauksaimniecības uzņēmumi un 11 piemājas saimniecības uz 2012.gada 1.jūliju, arī uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu ir tieši no lauksaimniecības uzņēmumi un galvenās nozares ir graudkopība un piena lopkopība. Ir liela noslodze uz pašvaldības ceļiem, jo lauksaimnieki izmanto ceļus agri pavasarī, vēlu rudenī. Piena ražošanas saimniecības visu gadu produkcijas nogādei uz pārstrādes uzņēmumiem, kā arī lopkopība saimniecībām bieži nepieciešami vetārsta, mākslīgās apsēklošanas tehniķa, piena dzesētāju apkopes pakalpojumi. Sliktais ceļu stāvoklis kļūst par apgrūtinājumu piena realizācijai, ir saimniecības, kuras pat agri pavasarī sliktā ceļā stāvokļa dēļ pienu nerealizē, izbaro teļiem, kas rada saimniecībai zaudējumus 8,3% gadā. Tāpat sliktais ceļu stāvoklis rada traktoru, tehnikas, mašīnu lūzumus, kas ir papildus finansējums saimniecībām tehnikas remontdarbiem, tie ir 12,5 % vidēji gadā. Sliktais ceļu stāvoklis negatīvi ietekmē saimniecību ekonomisko izaugsmi un produkcijas ražošanas efektivitāti, tā ir galvenā problēma. Tāpat 49,3% iedzīvotāji atzinuši, kā galveno uzdevumu novadā, ceļu sakārtošanu (dati no 2015.gada uzraudzības ziņojuma Baltinavas novada attīstības programmai 2012. – 2018.gadam). 2015.gada 31.oktobrī ir iesniegti iedzīvotāju paraksti ar lūgumu saremontēt ceļu Baltinava-Kotlova, kas ir ceļa Baltinava-Abrinas daļa. Kā blakus problēma ir apdzīvotība laukos, jaunieši, lai atgrieztos uz dzīvi laukos un uzsāktu saimniecisko darbību vienu no galvenajiem faktoriem min ceļu infrastruktūru. Tikpat svarīgi ir bērnu nogādāšana izglītības iestādes, kas jaunajām ģimenēm ir svarīgs faktors.
2015.gada 6.oktobrī, iepriekš apstiprinot kritērijus pēc kuriem tiks noteiktas prioritātes. Sabiedriskajā apspriešanā uzņēmēji tika iepazīstināti ar kritērijiem, ņemot vērā izstrādātos kritērijus un uzņēmēju balsojumu tika noteiktas prioritātes
1.prioritātes ceļš Čudarīne-Obeļova 0,00 - 5,93 km ar 25 punktiem; 2.prioritātes ceļš Baltinava-Abriņas 0,00 - 1,85 km ar 23 punktiem; 3.prioritātes ceļš Kaši-Pleitova 0,00 - 1,20 km ar 15 punktiem; 4.prioritātes ceļš Baltinava- Safronovka 0,00 - 1,60 km ar 11 punktiem.
Tehniskās dokumentācijas izstrādei un autoruzraudzības pakalpojumam 2016.gada 29.februārī tika izsludināts iepirkums PIL 8.2 panta kārtībā. 2016.gada 21.martā tika pieņemts lēmums par līguma piešķiršanas tiesībām: 1.daļai - IK "RK ceļu projekts", reģ. Nr. 42402015926 par līgumcenu 8212,50 euro (TP izstrāde 7412,50 euro, autoruzraudzība 800,00 euro); 2.daļai IK "RK ceļu projekts", reģ. Nr. 42402015926 par līgumcenu 3608,00 euro (TP izstrāde 3108,00 euro, autoruzraudzība 500,00 euro), 2016.gada 13.aprīlī tika noslēgts pakalpojuma līgums Nr. 13-04/2016 un 2016.gada 24.oktobrī tehniskie projekti abiem ceļiem tika izstrādāti. 2017.gada 13.janvārī tika izsludināts Atklāts konkurss "Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve" ID Nr. BND 2017/1. 2017.gada 10.martā tika pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības: 1.daļa autoceļa Čudarīne-Obeļova pārbūve VAS Latvijas autoceļu uzturētājs". reģ. Nr. 40003356530 par līgumcenu 188960,57 euro, 2.dala autoceļa Baltinava-Abriņas pārbūve VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģ. Nr. 40003356530 par līgumcenu 74930,32 euro.
2017.gada 5.februārī tika izsludināts iepirkums saskaņā ar PIL 8.2 pantu par būvuzraudzības pakalpojuma veikšanu grants ceļu pārbūvē. 2017.gada 21.martā tika pieņemts lēmums ar līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 1.daļa – SIA “BaltLine Glob”, reģ. Nr. 40003780856 par līgumcenu 5580,00 euro; 2.daļa - SIA “BaltLine Glob”, reģ. Nr. 40003780856 par līgumcenu 4650,00 euro.
Kopējās projekta izmaksas sastāda 345 989,08 euro, ELFLA finansējums 90% jeb 311 390,17 euro, Baltinavas novada pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb 34 598,91 euro.
Projekta realizācija plānojas līdz 1.decembrim 2017.gada, ja būs labvēlīgi laika apstākļi. Ja laika apstākļi neļaus pabeigt ceļu pārbūvi šogad, tiks lūgts projekta realizācijas termiņa pagarinājums.

Teksts: S.Tabore

Datums: