Projekts “Baltinavas novada muzeja izstāžu telpas atjaunošana”

Projekts “Baltinavas novada muzeja izstāžu telpas atjaunošana”


ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, 2.1.rīcība - Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.
Baltinavas novada dome ir uzsākusi projekta “Baltinavas novada muzeja izstāžu telpas atjaunošana” Nr. 16-07-AL19-A019.2201-000003 realizāciju
Projekta mērķis:
1. Dažādot Baltinavas novadā tūrisma pakalpojumu klāstu, palielinot apmeklētāju skaitu.
2. Radīt kvalitatīvu muzeja ekspozīciju eksponēšan.
3. Veicināt energoresursu ieraupījumu muzeja telpās.
Realizējot projektu tiks piesaistīts ELFLA pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai" finansējums 90% apmērā, 10% līdzfinansējumu nodrošinās Baltinavas novada dome.
Lai izvēlētos līguma izpildītāju Baltinavas novada dome 2017.gada 26.jūnijā izsludināja tirgus cenu aptauju "Baltinavas novada muzeja izstāžu telpas atjaunošana" Nr.6/2017. Izvērtējot iesniegtos piedāvājums 2017.gada 5.jūlijā tika pieņemts lēmums par līguma tiesību piešķiršanu SIA "Heldig", reģ. Nr. 42403025014 par līgumcenu 9521,05 euro (bez PVN), vai 11520,47 euro (ar 21% PVN), kas saskaņā ar Nolikuma kritērijiem, bija zemākā līgumcena.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 11520,47 euro. ELFLA finansējums sastāda 10187,66 euro, Baltinavas novada pašvaldības finansējums 1332,81 euro.
Projekta vadību nodrošinās projekta vadības komanda - projekta vadītājs Gatis Siliņš, projekta koordinatore-konsultante Antra Keiša Baltinavas muzeja vadītāja, projekta grāmatvede - Inga Ločmele Baltinavas novada grāmatvede.
Projekta realizācijas laiks 2017.gada 5.jūlijs - 2017.gada 1.oktobris.

Datums: