“Baltinavas Vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana”

“Baltinavas Vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana”

“Baltinavas Vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana”
Nr. 16-07-AL19-A019.2202-00001


Baltinavas novada dome ir uzsākusi realizēt Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģisko projektu “Baltinavas Vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana” Nr. 16-07-AL19-A019.2202-00001, kas ir iekļauts vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā - teritorijas labiekārtošana ar tiltiņa izbūvi pāri Supenkai no vēsturiskā centra laukuma uz Baltinavas katoļu baznīcu. Vēsturiskā centra laukuma labiekārtošanas darbi tiks veikti par godu Latvijas Republikas simtgadei 2018.gadā.
Ir noslēdzies skiču konkurss, kuru bija izsludinājusi Baltinavas novada dome. 2015.gada 14.septembrī konkursa vērtēšanas komisija izvērtēja iesniegtās skices un par uzvarētāju tika atzīta Dinas Jegorovas skice ar devīzi: “Ar baltu padomu no senatnes nākotnē” (“Ar tāvutāvu boltū padūmu nu niulīnes – atīsmie”). Kā turpinājumu Baltinavas novada dome izsludināja otru skiču konkursu "Labiekārtošanas darbi un gājēju laipas izbūve pāri Supenkai", kas ir pirmās skices papildinājums, arī otrās skices autors, kas uzvarēja bija Dina Jegorova. Abas skices ir apvienotas vienā idejas risinājumā. Laukuma centrā tiks uzstādīta skulptūra "Gadskārtu kalendārs", kas simbolizē Baltinavas novada iedzīvotāju saikni ar dabu un pamatuzņēmējdarbību novadā - lauksaimniecību.
Realizējot projektu tiks piesaistīts ELFLA pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai" finasējums 90% apmērā, 10% līdzfinansējumu nodrošinās Baltinavas novada dome.
Projekta realizācijas laiks ir līdz 2018.gada 15.maijam, un darbus veiks SIA “AMBERGOLD par piedāvāto līgumcenu 47 828,13 euro.

“Baltinavas Vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana” 0
Datums: