“Bērnu un jauniešu pašizpausme mūzikā”.

Baltinavas novada dome 2018. gada februārī ir realizējusi ES ELFLA projektu Nr. 17-07-AL19-A019.2206-000005 rīcībā 2.6. – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem. Ir realizēts projekts ar nosaukumu “Bērnu un jauniešu pašizpausme mūzikā”.
Projekta mērķis - attīstīt un uzlabot bērnu un jauniešu radošās pašizpausmes skatuves mākslā un publiskās uzstāšanās mākslā. Radīt mērķtiecīgu un saturīgu laika pavadīšanu novada bērniem un jauniešiem.
Šobrīd bērniem un jauniešiem ir diezgan daudz brīvā laika no skolas un citām aktivitātēm, tādēļ nolēmām dot tiem iespēju darboties pašiem interesantā, unikālā un aizraujošā sfērā - skatuves mākslā. Realizējot projektu ir iegādāta skaņu aparatūra, kas ir pietiekama, lai bērni un jaunieši savā brīvajā laikā varētu attīstīt un uzlabot savu radošo pašizpausmi, skatuves mākslu un publisko uzstāšanos. Nereti cilvēkiem ir bail no mikrofona un neērti no savas balss izdzirdēšanas skandās no malas. Šīs sajūtas spēj mazināt tikai regulāra mācīšanās un pieredze. Ļaujot bērniem un jauniešiem pierast pie publiskās uzstāšanās, tie kļūst pašpārliecinātāki un drošāki, kas nākotnē ļoti palīdzēs realizēt savus sapņus un sasniegt mērķus. Arvien populārāka kļūst zināšanu pārbaude prezentācijās, kursa darbu un referātu aizstāvēšana, projektu prezentēšana un cita publiska uzstāšanās, kas jauniem cilvēkiem bieži sagādā grūtības. Pirms projekta iesniegšanas tika veikta aptauja un tās rezultāti liecina, ka arī mācību iestāžu un pašdarbības kolektīvu vadītāji ir ieinteresēti projekta realizācijā.
Projekta attiecināmās izmaksas ir 1648,63 EUR, no kurām 1483, 75 EUR ir publiskais finansējums un 164,88 EUR Baltinavas pašvaldības līdzfinansējums.
Projekta īstenošanas rezultātā ir iegādātas skandas, mikrofoni, skaņu pults, kas spēs nodrošināt bērniem un jauniešiem pietiekamu tehnisko nodrošinājumu skatuves mākslas apgūšanai.

Datums: