BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMS “OGLEKĻA DIOKSĪDA EMISIJU SAMAZINĀŠANA, UZLABOJOT BALTINAVAS VIDUSSKOLAS

Publicēts:
05.02.2014

Līguma izpildītājs:
SIA "Rifs 1/4", reģ.
Nr.40103432775, adrese: "Avotiņi", Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov., LV-4424, līgumcena 2950,00 €, līguma Nr.77-04/2014 no 2014.gada 1.aprīļa.
Ziņas par pasūtītāju:


Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590
Ziņas par iepirkumu:


Iepirkuma nosaukums:

BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMS "OGLEKĻA DIOKSĪDA EMISIJU SAMAZINĀŠANA, UZLABOJOT BALTINAVAS VIDUSSKOLAS ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTI" OBJEKTĀ BALTINAVAS VIDUSSKOLA (KĀRSAVAS IELA 22, BALTINAVA, BALTINAVAS NOVADS), REALIZĒJOT PROJEKTU NR. KPFI -15.2


Papildus informācija:


Tirgus cenu aptauja Nr.2.

Līguma izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

DOKUMENTĀCIJU IESNIEGT: Baltinavas novada domes kancelejā līdz 2014.gada 18.februārim plkst. 10.30 (darba uzdevumu un tehnisko specifikaciju skatīt pielikumā), Nosūtot uz e-pastu: planosana@baltinava.lv, pa pastu: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594, vai personīgi pēc adreses: Baltinavas novada dome, kanceleja (8.kab.) Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads ar norādi – tirgus cenu aptaujai būvuzraudzības pakalpojums "Ogleķla dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Baltinavas vidusskolas ēkas energoefektivitāti" .

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

līdz 4000

Publicēts:

05.02.2014

Pieteikties līdz:

18.02.2014
Kontaktinformācija:


Kontakpersona(s):

Imants Slišāns

Amats:

Baltinavas vidusskolas direktors

E-pasts:

baltinava-vsk@inbox.lv

Tel. nr.:

26522144

Fakss:

64522028

Adrese:

Kārsavas iela 22, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594