TILŽAS IELAS ASFALTBETONA SEGUMA PROFILA ATJAUNOŠANA

Publicēts:
13.04.2015

Līguma izpildītājs

Izpildītājs
SIA "Ceļi un tilti", reģ. Nr. 42403006225, adrese: Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pag., Rēzeknes nov., LV4617,

Līgumcena 45 741,76 euro, līguma Nr. 4-CD-2015/06/04-2 no 2015.gada 4.jūnija

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590
Ziņas par iepirkumu:


Iepirkuma nosaukums:

TILŽAS IELAS ASFALTBETONA SEGUMA PROFILA ATJAUNOŠANA


Papildus informācija:


ID Nr. BND 2015/05. CPV kods 0910000-0. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

Paredzamais līguma izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2015.gada 22.jūlijam

DOKUMENTĀCIJU IESNIEGT: Baltinavas novada domes kancelejā līdz 2015.gada 27.aprīlim plkst. 11:00 (nolikumu un tehnisko specifikāciju skatīt pielikumā), aizlīmētā aploksnē ar norādi "Tilžas ielas asfaltbetona seguma profila atjaunošana".

APLOKŠŅU ATVĒRŠANA: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, Sēžu zāle(2.stāvs) 2015.gada 27.aprīlī plkst. 11:00

INRORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS: Publicēts IUB mājas lapā 2015.gada 13.aprīlī

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

14 000,00 – 169 999,99

Publicēts:

13.04.2015

Pieteikties līdz:

27.04.2015
Kontaktinformācija:


Kontakpersona(s):

Henrihs Logins-Slišāns

Amats:

Izpilddirektors

E-pasts:

izpildd@baltinava.lv

Tel. nr.:

29191320

Fakss:

64522028

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594