Lietotu automašīnu iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām

Publicēts:
04.01.2016.

Ziņas par izpildītāju:

1.daļai – lietota vieglā automašīna, SIA “LatLADA", reģ. Nr. 40003017206, adrese: Stārķu iela 2 a, Rīga, LV-1084, par līgumcenu 5350,00 euro;

2.daļai – lietota kravas-pasažieru automašīna, SIA “LatLADA", reģ. Nr. 40003017206, adrese: Stārķu iela 2 a, Rīga, LV-1084, par līgumcenu 4200,00 euro.

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums:

"Lietotu automašīnu iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām" ID Nr. BND 2016/1

Papildus info:

CPV kods 34115300-9, Publisko iepirkumu likums 8 2 pants

Nolikums

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

4 000,00 – 41 999,99

Publicēts:

04.01.2016.

Pieteikties līdz:

18.01.2016.

Kontaktinformācija

Kontakpersona:

H.Logins-Slišāns (iepirkuma priekšmets)

S.Tabore (iepirkuma nolikums)

E-pasts:

izpildd@baltinava.lv , planosana@baltinava.lv

Telefons:

29191320

t.64563581

Fakss:

64520228

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594