Tirgus cenu aptauja "Projekta minimālā sastāvā veikšana par esošā ceļa stāvokļa novērtējumu un situācijas risinājumu ceļiem: Čudarīne-Obeļova un Baltinava-Abriņas"

Publicēts:
09.02.2016.

Tirgus cenu aptauja "Projekta minimālā sastāvā veikšana par esošā ceļa stāvokļa novērtējumu un situācijas risinājumu ceļiem: Čudarīne-Obeļova un Baltinava-Abriņas"

- izbeigt tirgus cenu aptauju un izsludināt iepirkumu tehniskās dokumentācijas izstrādei saskaņā ar PIL 8.2pantu, tā kā piedāvātās līgumcenas pārsniedz 4000,00 euro robežu.

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums (līguma slēgšanas priekšmets):

Projekta minimālā sastāvā veikšana par esošā ceļa stāvokļa novērtējumu un situācijas risinājumu ceļiem: Čudarīne-Obeļova un Baltinava-Abriņas

Papildus info:

Tirgus cenu aptauja

Darba uzdevums

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

neattiecas

Publicēts:

09.02.2016.

Pieteikties līdz:

19.02.2016.

Kontaktinformācija

Kontakpersona:

Henrihs Logins-Slišāns

E-pasts:

izpildd@baltinava.lv ,

Telefons:

29191320

Fakss:

64520228

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594