Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība Baltinavas pašvaldības ceļu pārbūvei

Publicēts:
29.02.2016.

Līguma izpildītājs:
1.daļai - autoceļa Čudarīne-Obeļova pārbūces būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība - IK "RK ceļu projekts", reģ. Nr. 42402015926 par līgumcenu 8212,50 euro (bez
2.daļai - autoceļa Baltinava- Abriņa pārbūces būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība - IK "RK ceļu projekts", reģ. Nr. 42402015926 par līgumcenu 3608,00 euro (bez PVN).

Līgums

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums:

"Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība Baltinavas pašvaldības ceļu pārbūvei" ID Nr. BND 2016/4

Papildus info:

CPV kods 71320000-7, Publisko iepirkumu likums 8 2 pants, ELFLA "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"

Nolikums

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

4 000,00 – 41 999,99

Publicēts:

29.02.2016.

Pieteikties līdz:

14.03.2016.

Kontaktinformācija

Kontakpersona:

H.Logins-Slišāns –par iepirkuma priekšmetu, S.Tabore – par iepirkuma Nolikumu

E-pasts:

izpildd@baltinava.lv , planosana@baltinava.lv

Telefons:

29191320, 28399183

Fakss:

64520228

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594