Bērnu rotaļu laukuma elementu piegāde un uzstādīšana Baltinavā

Publicēts:
11.04.2016

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums:

"Bērnu rotaļu laukuma elementu piegāde un uzstādīšana Baltinavā" ID Nr. BND 2016/7

Papildus info:

CPV kods 37535200-9, Publisko iepirkumu likums 82 pants, ELFLA pasākums "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai"

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Žoga specifikācija

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

4 000,00 – 41 999,99

Publicēts:

11.04.2016

Pieteikties līdz:

25.04.2016.

Kontaktinformācija

Kontakpersona:

Ilze Ločmele par iepirkuma priekšmetu, Sarmīte Tabore par iepirkuma Nolikumu

E-pasts:

baltinava.pii@inbox.lv , planosana@baltinava.lv

Telefons:

29195406, 28399183

Fakss:

64520228

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594