Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Baltinavas pašvaldības autoceļa Čudarīne-Tutinava pžrbūvei

Publicēts:
31.05.2016

Līguma izpildītājs:

IK "RK Ceļu projekts", reģ. Nr. 42402015926, adrese: "Kastaņi", Naudaskalns, Balvu nov., LV-4561, līgumcena 7430,00 euro, līguma Nr. 55-08/2016 no 2016.gada 10.augusta

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums:

"Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Baltinavas pašvaldības autoceļa Čudarīne-Tutinava pžrbūvei", ID Nr. BND 2016/9, CPV kods 71320000-7

Papildus info:

Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā. SAM 5.6.2. "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām"

Nolikums

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

Līdz 4 000,00 – 41 9999,99

Publicēts:

31.05.2016

Pieteikties līdz:

20.06.2016.

Kontaktinformācija

Kontakpersona:

Agris Mežals – saimnieciskās nodaļas vadītājs

E-pasts:

dome@baltinava.lv

Telefons:

28629916

Fakss:

64520228

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Jautājumi un atbildes: