Elektroenerģijas iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām

Publicēts:
17.08.2016


Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs

Baltinavas novada dome , Baltinavas Kristīgā internātpamatskola

Reģ.numurs:

90009115590, 90000011605

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums:

"Elektroenerģijas iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām"

Papildus info:

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

Nolikums

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594; Kārsavas iela 24, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594

Līgumcena (€):

Līdz 4 000,00 – 41 9999,99

Publicēts:

17.08.2016

Pieteikties līdz:

29.08.2016

Kontaktinformācija

Kontakpersona:

Jānis Bubnovs, Sergejs Doru

E-pasts:

izpildd@baltinava.lv , baltinava.ksi@inbox.lv

Telefons:

28341228, 29355669

Fakss:

64520228

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Jautājumi un atbildes:

Precizējumi līguma projekta punktos:
5.3.2., 10.4.1. un papildināts 10.6.punkts

AS "Sadales tīkli":

Gatavojot dokumentāciju iepirkumam par Elektroenerģijas iegāde
Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām, Iepirkuma identifikācijas
Nr. BND 2016/10, pielikumā Nr: 6 esam konstatējuši neatbilstības.

Objektu sarakstā minētie objekti nesakrīt ar AS "Sadales Tīkls"datu
bāzē esošajiem objektiem, kas skaitās piesaistīti Baltinavas novada
pašvaldībai.

Precizētais 6.pielikums