Malkas piegāde Baltinavas novada pašvaldībai

Publicēts:
07.11.2016

Izpildītājs

1.daļai – malkas piegāde Baltinavas vidusskolai Z.s. „Lapegles 2", reģ. Nr. 46801000785, par piedāvāto līgumcenu 3784,00 euro,
2.daļai – malkas piegāde Baltinavas Kristīgai internātpamatskolai Z.s "Ozoliņi",reģ. Nr. 43401000744, par piedāvāto līgumcenu 3780,00 euro;
3.daļai - malkas piegāde Baltinavas novada domei u.c. pašvaldības iestādēm SIA "Mežogles", reģ.Nr. 44103028077, par piedāvāto līgumcenu 5667,00 euro.

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums:

"Malkas piegāde Baltinavas novada pašvaldībai" ID Nr. BND 2016/13

Papildus info:

Iepirkums saskaņā ar PIL 8. 2.pantu, CPV kods- 03413000-8

Nolikums

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

4 000,00 – 41 999,99

Publicēts:

07.11.2016

Pieteikties līdz:

21.11.2016

Kontaktinformācija

Kontakpersona:

Agris Mežals,

E-pasts:

dome@baltinava.lv

Telefons:

28629916

Fakss:

64520228

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Jautājumi un atbildes

Skaidrojums no PIL 8.2 panta:

(8) Atkarībā no atbilstoši šā panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

1) neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un šā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2) informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai šā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un šā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.