Atklāts konkurss "Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve"

Publicēts:
13.01.2017

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums:

Atklāts konkurss "Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve" ID Nr. BND 2017/1

Papildus info:

ELFLA pasākums "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija

tehniskā dokumentācija 1.daļai pieejama saitē: https://portals.edati.lv/Shares/Home.aspx?ShareID=a901765f-4e9d-4d22-831c-d44e05608f24

tehniskā dokumentācija 2.daļai pieejama saitē: https://portals.edati.lv/Shares/Home.aspx?ShareID=ba95d0fe-ab7e-4d4b-bc6f-2c9775ca7536

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

1.daļai nepārsniedzot 209 195,00 euro; 2.daļai nepārsniedzot 62 443,00 euro

Publicēts:

13.01.2017

Pieteikties līdz:

13.02.2017.

Kontaktinformācija

Kontakpersona:

Sarmīte Tabore

E-pasts:

planosana@baltinava.lv

Telefons:

28399183

Fakss:

64520228

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594


Līgums noslēgts.

1. 1.daļa - autoceļa Čudarīne-Obeļova pārbūve 5,86 km, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ. Nr. 40003356530, adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, (Balvu nodaļa Vidzemes iela 4, Balvi, LV-4501), ar piedāvāto līgumcenu 188 960,57 euro;
2. 2.daļa – autoceļa Baltinava-Abriņas pārbūve 1,88 km, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ. Nr. 40003356530, adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, (Balvu nodaļa Vidzemes iela 4, Balvi, LV-4501), ar piedāvāto līgumcenu 74 930,32 euro.

Papildus info:
Jautājumi un atbildes:

1. SIA "Ambergold" jautājums:
Iepirkuma Nr. BND 2017/1 (Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve) nolikumā minēts tā pielikums:
10) 10.pielikums – Būvdarbu izpildes kalendārā grafika forma uz 1 (vienas) lapas;
Pievienotajā dokumentācijā un nolikumā- nav atrodams.
Atbilde
10.pielikums pieejam šeit
2. Tehniska neprecizitāte Nolikuma 1.9.punkts b)apakšpunktā par nodrošinājuma summu-
1.9. Piedāvājuma nodrošinājums
1.9.1. Pretendentam pie piedāvājuma jāpievieno no savas puses neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums:
a) ja piedāvājums tiek iesniegts par iepirkuma priekšmeta 1.daļu – EUR 4180,00 (Četri tūkstoši euro) apmērā;
b) ja piedāvājums tiek iesniegts par iepirkuma priekšmeta 2.daļu – EUR 1240,00 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit euro) apmērā;
Nr.3.
Skaidrojums -
8.pielikumam e)apakšpunktam - objekta apskte ir atvērta. Tā nav obligāta, bet pēc Pretendentu ieskatiem. Jāparakstās par objektu apskati nav. Objektu apskates fakts netiks ņemts vērā pie piedāvājumu izvērtēšanas.