INFORMĀCIJAS STENDA IZBŪVE BALTINAVĀ

Publicēts:
30.10.2013

Līguma izpildītājs: SIA "Kalna nami", reģ. Nr. 43403001316,
adrese: Kalna iela 9C, Balvu stacija, Kubulu pag., Balvu novads, LV4566, piedāvātā līgumcena - 3900,08 Ls (bez PVN).
Ziņas par pasūtītāju:


Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590
Ziņas par iepirkumu:


Iepirkuma nosaukums:

INFORMĀCIJAS STENDA IZBŪVE BALTINAVĀ


Papildus informācija:

Tirgus cenu aptauja

Līguma izpildes termiņš līdz 2014.gada 01.oktobrim.

DOKUMENTĀCIJU IESNIEGT: Baltinavas novada domes kancelejā līdz 2013.gada 05.novembrim plkst.10.00, vai elektroniski uz e-pastu: planosana@baltinava.lv /iesniegt tehniskās specifikācijas tāmi ar pretendenta piedāvātajām izmaksām ar PVN un bez PVN latos un euro, atbilstoši 1.pielikumam/

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (Ls):

Līdz 9 999,99

Publicēts:

30.10.2013

Pieteikties līdz:

05.11.2013
Kontaktinformācija:


Kontakpersona(s):

Sarmīte Tabore

Amats:


E-pasts:

planosana@baltinava.lv

Tel. nr.:

64563581, 28399183

Fakss:

64522028

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594