Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Baltinavas novada grants ceļu pārbūve”

Publicēts:
06.02.2017.


Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums:

“Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Baltinavas novada grants ceļu pārbūve”
ID Nr. BND 2017/5, saskaņā ar PIL 8.2 pantu


Papildus info:

ELFLA pasākums “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” tehniskā
dokumentācija 1.daļai pieejama saitē:
https://portals.edati.lv/Shares/Home.aspx?ShareID=a901765f-4e9d-4d22-831c-d44e05608f24


tehniskā dokumentācija 2.daļai pieejama saitē:
https://portals.edati.lv/Shares/Home.aspx?ShareID=ba95d0fe-ab7e-4d4b-bc6f-2c9775ca7536

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

4000,00 - 41999,99

Publicēts:

06.02.2017.

Pieteikties līdz:

20.02.2017.

Kontaktinformācija

Kontakpersona:

Sarmīte Tabore

E-pasts:

planosana@baltinava.lv

Telefons:

28399183

Fakss:

64520228

Adrese:

Kārsavas iela 22, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594


Noslēdzies.

1. 1.daļai – autoceļa Čudarīne-Obeļova pārbūves būvuzraudzības pakalpojums, SIA “BaltLine Globe”,reģ. Nr. 40003780856, adrese: Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003, piedāvājuma iesniegšanas laiks 17.02.2017.g., plkst. 10:30, piedāvāto līgumcenu 5580,00 euro;
2. 2.daļai -autoceļa Baltinava-Abriņas pārbūves būvuzraudzības pakalpojums, , SIA “BaltLine Globe”,reģ. Nr. 40003780856, adrese: Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003, piedāvājuma iesniegšanas laiks 17.02.2017.g., plkst. 10:30, piedāvāto līgumcenu 4650,00 euro;


Papildus info:
Jautājumi un atbildes:

Nolikuma 3.1.punkta 2.pielikums: Pieejams šeit