Baltinavas Vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana un gājēju laipas ierīkošana

Publicēts:
06.02.2017.


Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums:

“Baltinavas Vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana un gājēju laipas ierīkošana” ID Nr. BND 2017/5

Papildus info:

Iepirkums saskaņā ar PIL 8.2.pantu, CPV kods: pamatkods4500000-7, papildkods 773141000-5. Realizējot Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” (LEADER) projektu "Baltinavas Vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana" Nr.16-07-AL19-AL019.2202-000001
Baltinava laipa
Baltinava plāns korekcijas
Baltinava teritorijas plānošana skice aerofoto
Nolikums labiekārtošana vēsturiskais centrs
Tehniskā specifikācija
Tehniskā specifikācija
Tehniskā specifikācija
Tehniskā specifikācija
Tehniskā specifikācija
Skice
2.pielikumu -"Tehniskais piedāvājums"

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

Nepārsniedzot 44 060,00 euro (bez PVN)

Publicēts:

06.02.2017.

Pieteikties līdz:

20.02.2017.

Kontaktinformācija

Kontakpersona:

Sarmīte Tabore

E-pasts:

planosana@baltinava.lv

Telefons:

28399183

Fakss:

64520228

Adrese:

Kārsavas iela 22, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594


Līguma izpildītājs:

SIA “AMBERGOLD”, reģ. Nr. 44103058866, adrese: Ābeļu iela 8, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401, piedāvājuma iesniegšanas laiks 20.02.2017.g., plkst. 10:23, par piedāvāto līgumcenu 47 828,13 euro (bez PVN. Līguma Nr. 21-04/2017 no 2017.gada 11.aprīļa

Papildus info:
Jautājumi un atbildes: