Finanšu komitejas sēde Nr.6.

Finanšu komitejas sēde Nr.6.

Finanšu komitejas sēde Nr.6.

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, 2017.gada 19. septembrī plkst. 15:00
DARBA KĀRTĪBA


1. Par Baltinavas novada pašvaldības dalību LEADER projektā un finansējuma nodrošināšanu (“Jauniešu centra izveide Baltinavā”).
2. Par Baltinavas novada pašvaldības dalību Vides aizsardzības Fonda izsludinātajā projektu konkursā — pašvaldību kopprojektā „ Iepazīsim, lai nosargātu” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
3. Par Baltinavas novada pašvaldības dalību SAM 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektā “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
4. Par grozījumiem Baltinavas novada pašvaldības budžetā 2017.gadam (iekšējie grozījumi)
5. Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas maksas pakalpojuma apstiprināšanu.
6. Par Baltinavas novada pašvaldības atsevišķo maksas pakalpojumu izslēgšanu no pakalpojumu saraksta.
7. Par atbalstu pieredzes apmaiņas braucienam (Baltinavas Kristīgā internātpamatskola).
8. Par finansējuma piešķiršanu sporta inventāra iegādei.
9. A.Kašas iesniegums par projekta finansējuma atlikumu.
10. Par neapmaksātā rēķina Nr.0079 no 2016.gada 12.decembra izskatīšanu (jautājums tiks skatīts atkārtoti)