Septembra sēde Baltinavas novada domē

Septembra sēde Baltinavas novada domē

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2017.gadam”.
2. Par precizējumiem Baltinavas novada domes saistošajos noteikumos “Baltinavas novada pašvaldības nolikums”.
3. Par grozījumiem Baltinavas novada domes lēmumā (sēdes protokols Nr.13,&8) ``Par pusdienu maksas Baltinavas vidusskolā apstiprināšanu``
4. Par Baltinavas novada pašvaldības atsevišķo maksas pakalpojumu izslēgšanu no pakalpojumu saraksta
5. Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas maksas pakalpojuma apstiprināšanu
6. Par ūdens apgādes pakalpojuma pārrēķinu
7. Par grozījumiem Baltinavas novada Domes 2017.gada 15.jūnija lēmumā «Par Baltinavas novada Domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu» (Protokols Nr.1,&2)
8. Par grozījumiem Baltinavas novada Domes 2017.gada 15.jūnija lēmumā «Par Baltinavas novada Domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu» (Protokols Nr.1,&2)
9. Par projekta “Mājās ražotā siera produkcijas uzglabāšanas un transportēšanas aprīkojuma iegāde” finansējuma atlikuma izlietošanu
10. Par konkursa “Baltinavas novada lepnums” izsludināšanu
11. Par atbrīvošanu no maksas par Baltinavas kultūras nama telpu nomu
12. Par Baltinavas novada domes Atzinības rakstu piešķiršanu
13. Par Ētikas komisijas locekļa apstiprināšanu
14. Par ceļa servitūta nodibināšanu Baltinavas novada pašvaldības zemesgabalā