Ārkārtas komiteju sēdes

Ārkārtas komiteju sēdes

Ārkārtas Finanšu komitejas un Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde


Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., (2.st. ), 2017.gada 4.oktobrī, plkst. 12:45
Darba kārtība:
1. Par mērķdotāciju sadali
2. Par Baltinavas vidusskolas pirmsskolas darbinieku amata vienību un amatalgu saraksta 2017.gada septembrim-decembrim apstiprināšanu
3. Par finansējuma piešķiršanu Vides instalācijas objekta „ZEME” pamatnes izbūvei
4. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2017.gadam””.