Ārkārtas domes sēde

Ārkārtas domes sēde

Ārkārtas domes sēde
Kārsavas ielā 16, Baltinava, Baltinavas novads, (2.s.t.), 2017.gada 4.oktobrī, plkst. 13:20
Darba kārtība:
1. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2017.gadam””.
2. Par nosaukuma piešķiršanu Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgajam zemes īpašumam
3. Par ceļa servitūta nodibināšanu Baltinavas novada pašvaldības zemesgabalā
4. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu pieredzes apmaiņas braucienam Baltinavas Kristīgajai internātpamatskolai
5. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”
6. Par finansējuma piešķiršanu Vides instalācijas objekta „ZEME” pamatnes izbūvei
7. Par Baltinavas vidusskolas pirmsskolas darbinieku amata vienību un amatalgu saraksta 2017.gada septembrim-decembrim apstiprināšanu
8. Par mērķdotāciju sadali