Finanšu komitejas sēde Nr.6.

Finanšu komitejas sēde Nr.6.

Finanšu komitejas sēde Nr.6.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, 2017.gada 17.oktobrī plkst. 15:00
DARBA KĀRTĪBA1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I. S.
2. Par līguma slēgšanas iespēju 2018.gadam ar SIA “Balvu Vaduguns” par reklāmas pakalpojumiem
3. Par SIA “Media Control” sniegto pakalpojumu samaksu
4. Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas iesnieguma izskatīšanu
5. Par iesēju pievienot Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas grāmatvedības uzskaiti novada centralizētai grāmatvedības uzskaitei
6. Par telefona sarunu limitu noteikšanu
7. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2017.gadam””.
8. Par neapmaksāta rēķina Nr. 0079 izskatīšanu
9. Citi jautājumi