Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.8

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.8

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas
ārkārtas sēde Nr.8
Kārsavas iela 16, Baltinava, 2.st., 2017.gada 20. oktobrī, plkst. 10:30

DARBA KĀRTĪBA

<p "="">1. Par Baltinavas novada domes saistošo noteikumu “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Baltinavas novadā” apstiprināšanu.
2. Par zemes nomas līguma laušanu ar I. S.
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no I. S.
4. Par ceļa servitūta nodibināšanu Baltinavas novada pašvaldības zemesgabalā.
5. Par Baltinavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.
6. Par nosaukuma piešķiršanu Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgajam zemes īpašumam.
7. Par Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgā nekustama īpašuma novērtēšanu.
8. Par nekustamā īpašuma „Krūmulauki” atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma „Krūmmale” atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma „Krūmāji” atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma „Krūmulauki” izsoles noteikumu apstiprināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma „Krūmmale” izsoles noteikumu apstiprināšanu.
13. Par nekustamā īpašuma „Krūmāji” izsoles noteikumu apstiprināšanu.
14. Par autogreidera GS-10.01, valsts reģistrācijas Nr. T7594LD, norakstīšanu vai pārdošanu izsolē.
15. Par pārstāvja deliģēšanu darbam Valsts probācijas dienesta Balvu teritoriālās struktūrvienības konsultatīvajā padomē.
16. Par līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” par aprūpes mājas pakalpojumu.
17. Par Kokneses fonda aicinājuma Latvijas pašvaldībām izskatīšanu.
18. Par konkursu “Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2017”.<p "="">19.Par deleģējumu līguma slēgšanai atkritumu apsaimniekošanā<p "="">20. Citi jautājumi.