Oktobra sēde Baltinavas novada domē

Oktobra sēde Baltinavas novada domē

Oktobra sēde Baltinavas novada domē 2017.gada 26. oktobrī, plkst. 15:00

Darba kārtība:

1. Par Baltinavas novada domes saistošo noteikumu “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Baltinavas novadā” apstiprināšanu.
2. Par zemes nomas līguma laušanu ar I. S.
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no I. S.
4. Par nosaukuma piešķiršanu Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgajam zemes īpašumam.
5. Par Baltinavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.
6. Par nekustamā īpašuma „Krūmulauki” izsoles sākumcenas, drošības naudas un izsoles dalības maksas apstiprināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma „Krūmmale” izsoles sākumcenas, drošības naudas un izsoles dalības maksas apstiprināšanu.
8. Par nekustamā īpašuma „Krūmāji” izsoles sākumcenas, drošības naudas un izsoles dalības maksas apstiprināšanu
9. Par nekustamā īpašuma „Krūmulauki” izsoles noteikumu apstiprināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma „Krūmmale” izsoles noteikumu apstiprināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma „Krūmāji” izsoles noteikumu apstiprināšanu.
12. Par atvaļinājuma piešķiršanu Baltinavas novada domes priekšsēdētājai.
13. Par pārstāvja deleģēšanu Valsts probācijas dienesta Balvu teritoriālās struktūrvienības konsultatīvajā padomē.
14. Par Baltinavas novada pašvaldībai piederošā autogreidera izsoles noteikumu apstiprināšanu.
15. Par telefonu sarunu limitu noteikšanu.
16. Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas grāmatvedības uzskaites pievienošanu Baltinavas novada centralizētajai grāmatvedības uzskaitei.
17. Par līguma slēgšanu 2018.gadam ar SIA “Balvu Vaduguns” par reklāmas pakalpojumiem.
18. Par precizējumiem Baltinavas novada pašvaldības 2017.gada 20.septembra saistošajos noteikumos Nr. 12 “Grozījumi Baltinavas novada domes 2014.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.10 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā””.
19. Par zemes īpašuma Baltinavas novadā sadali, jauna īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu izveidotajam nekustamajam īpašumam.
20. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2015.gada 25.marta lēmumā „Par Baltinavas novada domes maksas pakalpojumiem”.
21. Par pilnvarojumu slēgt līgumu ar SIA „ZAAO” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Baltinavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
22. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu nodibinājumam „Kokneses fonds”.
23. Par amatu savienošanas atļauju J.K.
24. Par E.G. jautājuma izskatīšanu.
25. Par nekustamā īpašuma teritorijas sakārtošanu.
26. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Baltinavas novada budžetu 2017.gadam”.

27. Par noteikumu “Baltinavas novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” apstiprināšanu.
28. Par Baltinavas Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumu apstiprināšanu.
29. Par Baltinavas novada domes Atzinības raksta pasniegšanu.