Baltinavas novada pašvaldības kustamās mantas – autogreidera “GS-10.01” izsole

Baltinavas novada pašvaldības kustamās mantas – autogreidera “GS-10.01” izsole

Baltinavas novada dome reģ. Nr.90009115590, Kārsavas iela 16, Baltinava, LV-4594, rīko kustamās mantas – autogreidera “GS-10.01” mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Īpašnieks: Baltinavas novada pašvaldība, Kārsavas iela 16, Baltinava. Kustamās mantas izsoles sākumcena – 525 EUR. Kustamās mantas izsoli veic Baltinavas novada domes Novērtēšanas un izsoļu komisija. Izsole tiek veikta starp personām, kuras 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc sludinājuma par autogreidera “GS-10.01” pārdošanu izsolē publicēšanas Baltinavas novada pašvaldības mājaslapā internetā www.baltinava.lv ir rakstveidā pieteikušies par autogreidera pircējiem. Lai piedalītos izsolē, pretendentam Baltinavas novada pašvaldības Kasē pirms izsoles jāsamaksā izsoles dalības maksa 5,00 EUR apmērā. Izsoles dalības maksa atmaksāta netiek.
Izsoles norises noteikumi pielikumā.

Pielikums: