Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.9

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.9

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.9
Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2017.gada 15.novembrī plkst. 15:00
DARBA KĀRTĪBA


<p "="">1. Par Baltinavas novada domes saistošo noteikumu „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā” apstiprināšanu.
2. Par „Latvijas Samariešu apvienības” pakalpojumu izmaksu izmaiņām.
3. Par maksas pakalpojumu cenrādi Baltinavas novadā (pirts, kanalizācija, ūdens).
4. Par reālservitūtu reģistrācijas maksu Baltinavas pašvaldības īpašumos.
5. Par L.I. iesniegumu ar lūgumu nodibināt ceļa servitūtu.
6. Par biedrības „Sukrums” iesniegumu sakarā ar lūgumu nodot lietošanā saimniecības ēku Tilžas ielā 5.
7. Par I.B. iesniegumu ar lūgumu atļaut nomāt pašvaldībai piederošo zemes gabalu (kad. Nr. 38440020153).
8. Par D.K. iesniegumu ar lūgumu atļaut nomāt pašvaldībai piederošo zemes gabalu (kad.nr. 3844 0030447).
9. Par D.K. iesniegumu ar lūgumu atļaut attīrīt pašvaldībai piederošos zemes gabalus no krūmiem (kad.Nr. 38440030330, 38440030691, 38440030693).
10. Citi jautājumi.