Vai Baltinavas jauniešiem nepieciešams Jauniešu centrs? Pētījums un tā rezultāti.

Vai Baltinavas jauniešiem nepieciešams Jauniešu centrs?  Pētījums un tā rezultāti.

Baltinavas vidusskolas jaunieši politikā un tiesībās iegūtās zināšanas pārbauda praksē


Baltinavas vidusskolas 12. klases skolēni apgūst mācību priekšmetu “Politika un tiesības”. Tas sniedz zināšanas par politiskajiem procesiem valstī, pasaulē, kā arī veido izpratni par valsts iekārtu, partijām, pašvaldību. Taču ir svarīgi šos jautājumus iepazīt ne tikai teorētiski, bet arī ieskatīties tajos “no iekšpuses”. Tādēļ skolēni mācību procesa ietvaros apmeklēja tiesas namu Balvos un vēroja tiesas procesu. Notika tikšanās ar Baltinavas novada domes priekšsēdētāju Sarmīti Tabori, lai labāk izprastu pašvaldības darbu, uzzinātu par problēmām, aktualitātēm. Šajā mācību gadā Baltinavas vidusskola ir iesaistījusies IAC (Izglītības attīstības centra) projektā „Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai”, kas īpašu uzmanību pievērš tieši jauniešu medijpratībai. Tādēļ 12. klases skolēni – Arīna Bistrova, Marika Graudumniece, Dinija Zelča un Arvils Keišs, kā arī 10. klases skolniece Agrita Luīze Kušnire nolēma iesaistīties mediju pratības iniciatīvas “Pilna Doma “ organizētājā konkursā par jauniešiem aktuālām problēmām. Skolēni nolēma papētīt jautājumu “Vai Baltinavas jauniešiem ir nepieciešams Jauniešu centrs?” Darba rezultātā tapa raksts, iepazīstinām ar to.


Vai Baltinavas jauniešiem nepieciešams Jauniešu centrs?

<p "="">
Baltinava ir mazākais novads Latvijā pēc iedzīvotāju skaita (1242 iedz.), taču tas nenozīmē, ka šeit trūkst jauniešu, kas vēlas sevi radoši pilnveidot. Baltinavas novada pašvaldībā informēja, ka novadā dzīvo 182 jaunieši vecumā no 13-25 gadiem.
2017. gada 5. augustā Baltinavā norisinājās Jauniešu dienas. Atsaucība bija liela, un uz tām ieradās komandas arī no kaimiņu pašvaldībām, piemēram, no Viļakas novada, Balvu novada Tilžas pagasta un Briežuciema pagasta. Pasākuma organizatorisko pusi uzņēmās brīvprātīgie — Solvita Logina un Andrejs Frolovs ( darbojās biedrības “Sukrums “telpās ) kopā ar Baltinavas jauniešu radošo komandu. Novērtējot Solvitas un Andreja darbu ar jauniešiem, viņiem Valsts svētku pasākumā tika pasniegta balva nominācijā “Iedvesmotājs”. 2017. gada 4. oktobrī notika tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem, tās laikā tika apspriests jautājums par Baltinavas Jauniešu centra izveidi. IZM pārstāvji uzsvēra centra svarīgumu ne tikai pašiem jauniešiem, bet arī Baltinavai kā novadam kopumā.
2008. gadā LR ir pieņemts Jaunatnes likums, kas paredz arī īpašas pašvaldības funkcijas jaunatnes lietu kārtošanā. Likumā tiek norādīts, ka pašvaldības pamatuzdevumi darbā ar jaunatni ir šādi:
1) atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai;
2) nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā;
3) nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku u.c.
Baltinavas novada Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāja Lilita Kūkoja skaidroja, ka novada vadība atbalsta jauniešu centra izveidi un plāno ar 2018. gada rudeni nodibināt jaunu amata vienību “Jauniešu centra vadītājs” ( 0,2 likmes), kā arī tiks skatīts jautājums par telpām jauniešu centra darbībai.
Bet vai Baltinavas jauniešiem ir nepieciešams šāds centrs? Tika veikta aptauja Baltinavas jauniešu vidū. Galvenokārt tika aptaujāti Baltinavas vidusskolas skolēni, deju kolektīva jaunieši. Kopumā aptaujā piedalījās 42 respondenti.
Tika uzdoti šādi jautājumi –
o Vai Baltinavā ir nepieciešams izveidot Jauniešu centru?
o Vai esi gatavs iesaistīties centra izveides procesā?
o Ar ko nodarbojies brīvajā laikā?
o Kurā laikā labprāt apmeklētu jauniešu centru?
o Kādās aktivitātēs tu gribētu piedalīties Jauniešu centra ietvaros?
Baltinavas jaunieši ir aktīvi — savu brīvo laiku pavada atpūšoties brīvā dabā, sporto, dejo deju kolektīvā, dzied korī.
Vidusskolas skolēni mācību laikā ir diezgan noslogoti, apmeklējot Mūzikas un mākslas skolu, sporta treniņus, mākslas pulciņu, vokālo ansambli, kori u.c. Jauniešu centrs būtu vieta, kur atpūsties, “atslēgties” no skolā uzkrātajām emocijām, ikdienas rutīnas un vienkārši pavadīt savu nedēļas nogali kopā ar pārējiem Baltinavas jauniešiem radošā atmosfērā. Arī vasarā un nedēļas nogalēs jauniešiem būtu iespēja attīstīt savas komunikācijas prasmes un mākslinieciskās prasmes, sadarbojoties ar blakusnovadu jauniešu centriem. Bieži uz mājām dodas studenti, kuri dejo jauniešu deju kolektīvā “Kust i kust”, arī viņi labprāt apmeklētu šādu Jauniešu centru. 93 % no aptaujātajiem uzskata, ka Baltinavā ir nepieciešams Jauniešu centrs un 69 % ir gatavi iesaistīties jauniešu centra izveidē un darbībā. Analizējot aktivitātes, kurās jaunieši labprāt gribētu iesaistīties, jāuzsver, ka dominē sporta aktivitātes un izklaides pasākumi.
43% jauniešu galvenokārt būtu gatavi darboties nedēļas nogalēs, kā arī jebkurā brīvā laikā ( arī 43% respondentu). Citi to darītu pēc nodarbībām.
2018. gada pavasarī Solvita Logina un Andrejs Frolovs atkal iesaistījušies jauniešu dzīves aktivizēšanā, ir uzrakstījuši projektu, kurš tika atbalstīts, un 28. jūlijā Baltinavā notiks Jauniešu diena. Solvita Logina aicina jebkuru Baltinavas jaunieti piebiedroties radošajai komandai Jauniešu dienas organizēšanā. Visi baltinavieši – lieli un mazi tiek aicināti piedalīties pasākumā. Apliecināsim ar darbiem, ne tikai vārdos, ka jaunieši Baltinavā ir sabiedrības aktīvākā daļa un ka Jauniešu centrs kļūs ne tikai par izklaides, bet arī izglītojošu, radošu centru.
Skolēnu komandas vārdā skolotāja I.Ludborža