Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde 20.augustā

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde 20.augustā

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.9


Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2018.gada 20. augustā plkst. 10:00


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par T.K. iesniegumu ar lūgumu nodrošināt dzīvesvietu.
2. Par I.R. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
3. Par I.T. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
4. Par A.M. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
5. Par zemes nomas līguma laušanu ar J.Z.
6. Par R.L. iesniegumu ar lūgumu atļaut īrēt trīs saimniecības ēkas Kārsavas ielā 24.
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā.
8. Par ceļazīmju uzstādīšanu uz pašvaldības autoceļiem Demerova-Grikovka, Demerova-Maksi un Neiviņi-Maksi.
9. Par situācijas risināšanu ar K. ģimenei piederošajiem suņiem.
10. Citi jautājumi.