30.augustā plkst.15.00 notiks Domes sēde

30.augustā plkst.15.00 notiks Domes sēde

Baltinavas novada domes sēde notiks Sēžu zālē, 2.stāvā, Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas nov., 2018.gada 30.augustā plkst. 15:00.


2018.GADA AUGUSTA SĒDĒ IZSKATĀMO JAUTĀJUMU SARAKSTS:
1. Par grozījumiem Baltinavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1. “Par Baltinavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”.
2. Par nolikuma „Baltinavas novada lepnums” apstiprināšanu.
3. Par grozījumu Baltinavas novada pašvaldības nolikumā „Atvaļinājuma pabalsta apmērs un izmaksas kārtība".
4. Par atvaļinājuma piešķiršanu Baltinavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājai.
5. Par Baltinavas novada domes deputāta pilnvaru izbeigšanu.
6. Par valsts sociālā atbalsta piešķiršanu Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolotājai.
7. Par aizņēmuma ņemšanu LEADER projektam “Brieksīnes kapličas atjaunošana”.
8. Par Baltinavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” projekta neattiecināmo izmaksu segšanai.
9. Par ceļa zīmju uzstādīšanu.
10. Par Atzinības raksta pasniegšanu Baltinavas vidusskolas skolotājai.
11. Par zemesgabala iznomāšanu ZS “Amatnieki”.
12. Par zemesgabala iznomāšanu D.L.
13. Par zemesgabala iznomāšanu D.K.
14. Par zemesgabala iznomāšanu A.K.
15. Par zemesgabala nomas līguma pagarināšanu ar I.T.
16. Par zemesgabala nomas līguma pagarināšanu ar A.M.
17. Par zemesgabala nomas līguma pagarināšanu ar I.R.
18. Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 002 0154 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
19. Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 010 0172 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
20. Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 002 0255 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
21. Par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 002 0118 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no ZS „Vientuļvilki”.
23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no A. J.
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no J.P.
25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no V.O.
26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no N.L.
27. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no V.M.
28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no J. L.
29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no J. R.
30. Par automašīnas patapinājuma līguma slēgšanu.